Mandarin(P): jiǔ
Mandarin(Z): ㄐㄧㄡˇ
Korean(Eum): 구 [gu]
Korean(H/E): 오랠 구
Japanese(On): きゅう, く [kyuu, ku]
Japanese(Kun): ひさしい [hisashii]
Cantonese: gau2
Vietnamese: cửu
Hist. Tang: *gioǔ, gioǔ
------------------------------------------------------------
Definition: long time (ago); time passage, grow late
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [4.2]
Total strokes: 3
Radical: 丿
Other variant:
Frequency: 2
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4E45
Big Five: A45B
GB 2312: 3035
JIS X 0208-1990: 2155
KSC 5601-1989: 4689
Cangjie: NO
Four-corner Code: 2780.0
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10033.030
Kang Xi: 0081.190
CiHai: 47.102
Morohashi: 00118
Dae Jaweon: 0165.060

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — I jiŭ ㄐ〡ㄡˇ 〔《廣韻》舉有切, 上有, 見。 〕 1.時間長。 《詩‧邶風‧旄丘》: “何其久也, 必有以也。” 《墨子‧經上》: “久, 彌異時也。” 張純一 集解: “久, 義與宙同。 《淮南子‧齊俗訓》云: ‘往古來今謂之宙。 ’” 唐 韓愈 《閔己賦》: “久拳拳其何故兮, 亦天命之本宜。” 《三國演義》第二一回: “ 玄德 久歷四方, 必知當世英雄, 請試指言之。” 2.舊。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I jiǔ (1) 灸灼。 灸 的古字 [auterize] 其腹有久故瘢二所。 《睡虎地秦墓竹简》 久, 以后灸之, 象人两胫后有距也。 《说文》 皆木桁, 久之。 《仪礼·既夕礼》。 注: 当为灸。 (2) 支撑 [support] 久诸墙以观其桡也。 《周礼·庐人》。 注: 犹柱也。 今本以灸为之。 (3) 堵塞 [stop up] …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: jiu3 解释: 时间长远。 如: “久违”、 “久别重逢”、 “久负盛名”。 经历时间的长短。 如: “他出去多久了? ”旧的。 孔子家语·卷五·颜回: “不忘久德, 不思久怨。 ”留、 滞留。 孟子·公孙丑上: “可以久则久, 可以速则速, 孔子也。 ”赵岐·注: “ 久, 留也。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:jiu3 時間長遠。 如: “久違”、 “久別重逢”、 “久負盛名”。 經歷時間的長短。 如: “他出去多久了?” 舊的。 孔子家語·卷五·顏回: “不忘久德, 不思久怨。” 留、 滯留。 孟子·公孫丑上: “可以久則久, 可以速則速, 孔子也。” 趙岐·注: “ 久, 留也。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【구】 오래다; 오래 기다리다; 오래 머무르다; 막다 가리다 人 (사람인) + (파임불) 삐칠별부 2획 (총3획) [1] long [2] for a long time (ago) [3] [v] detain someone [4] [AC] old キュウ·ひさしい 久仰 (구앙) 오랫동안 우러러 존경했다는 뜻으로, 초면 인사에 높여서 하는 말 久仰大名 (구앙대명) 전부터 성화 (聲華) 는 익히 듣고 있음. 첫 대면의 인사에 쓰이는 말. 久遠… …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — jiǔ (1) ㄐㄧㄡˇ (2) 时间长: ~远。 ~经。 ~已。 ~违(客套话, 好久没见)。 ~仰(初次见面客套话, 仰慕已久)。 ~别重逢。 ~而~之。 (3) 时间的长短: 住多~?三年之~。 (4) 郑码: RSVV, U: 4E45, GBK: BEC3 (5) 笔画数: 3, 部首: 丿, 笔顺编号: 354 …   International standard chinese characters dictionary

 • — Le kanji 久 se lit hisa en kun yomi et Kyuu en on yomi. Il signifie long (en temps), ancien, qui dure Il s écrit en 3 traits. Il correspond au niveau gakushu(5ème année) Sources kanji.free.fr Portail du Japon …   Wikipédia en Français

 • — <尺>  呎  訳  粎  蚇  庻  咫  久  玖  畂  畝  畞  疚  …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • — 구 오랠 3 strokes 뒤쳐올치 …   Korean dictionary

 • 久滯 — (久滯, 久滞) 1.長太棄置。 《三國志‧魏志‧管輅傳》“ 正始 九年舉秀才” 裴松之 注引《管輅別傳》: “欲令明主不獨治, 逸才不久滯。” 2.長久積存。 《詩‧小雅‧甫田》“我取其陳” 唐 孔穎達 疏: “以官有畜積, 恐其久而腐敗, 所以紓出官粟之畜積久滯者, 待秋收然後取民新穀以納官也。” 3.長久滯留。 唐 顧況 《游子吟》: “遊子悲久滯, 浮雲鬱東岑。” 《說岳全傳》第七九回: “幽魂久滯, 忠節應旌。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 久滞 — (久滯, 久滞) 1.長太棄置。 《三國志‧魏志‧管輅傳》“ 正始 九年舉秀才” 裴松之 注引《管輅別傳》: “欲令明主不獨治, 逸才不久滯。” 2.長久積存。 《詩‧小雅‧甫田》“我取其陳” 唐 孔穎達 疏: “以官有畜積, 恐其久而腐敗, 所以紓出官粟之畜積久滯者, 待秋收然後取民新穀以納官也。” 3.長久滯留。 唐 顧況 《游子吟》: “遊子悲久滯, 浮雲鬱東岑。” 《說岳全傳》第七九回: “幽魂久滯, 忠節應旌。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.